O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzenie tego ruchu sięgają od 1919 r. który jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników.

Głównym celem obecnie tego ruchu jest troska o prawa, jakości warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronnego rozwoju zdrowia, bezpieczeństwa, podmiotowości i godności, równości szans życiowych a w szczególności:

-upowszechnianie i ochrona praw dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka

-ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci

-propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i dzieci

-działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy społecznej i wolontariatu

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 stycznia 2008 roku.

W dniu 26 czerwca 2008 roku Sąd zatwierdził wpis punktu 3 w §. 21 ust. 2


Kadencja 2023-2026

Prezydium Zarządu Powiatowego TPD

Prezes: Danuta Umińska tel. 502 857 538

I Wiceprezes: Katarzyna Godlewska – Garternicht

II Wiceprezes: Jolanta Kobus

Sekretarz – Aleksandra Sobieraj

Skarbnik – Iwonna Szydlik

Członek:  Dorota Lipska

Członek – Renata Han

Komisja Rewizyjna Kadencji 2023-2026

Przewodnicząca – Irena Kobyłecka

Sekretarz – Jadwiga Sadłowska

Członek – Justyna Ostrowska